A- A A+
POROZUMIENIE BEZ BARIER

Rekrutacja wszystkich grup uczestników projektu realizowana będzie przy pomocy Partnera - Miasta Zielona Góra.Rekrutacja

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako przedstawiciel organu prowadzącego szkoły posiada rozeznanie w zakresie potrzeb dotyczących nauki języka migowego oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Miasto wskaże szkoły, np. integracyjne, prowadzące nauczanie włączające, w których potencjalnie nabyte przez uczestników kompetencje będą najczęściej wykorzystane, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Przedstawiciele Urzędu Miasta wskażą również urzędników, którzy w przyszłości będą mogli obsługiwać osoby posługujące się językiem migowym lub AAC.

Podczas rekrutacji ważnym kryterium będzie stanowić niepełnosprawność słuchowa - w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby niedosłyszące, głuche lub z wszczepionym implantem ślimakowym. Podczas rekrutacji uczniów kolejne kryterium stanowić będzie równoliczność ze względu na płeć, na końcu zaś kolejność zgłoszeń. Kryterium równoliczności uczestników ze względu na płeć nie będzie możliwe do spełnienia w przypadku rekrutacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, gdyż jest to zawód sfeminizowany. W tym przypadku pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli nauczyciele uczący dzieci słabosłyszące i głuche lub posługujące się AAC. Kolejnym kryterium będzie uczestnictwo w projekcie uczniów rekrutującego się nauczyciela, gdyż wówczas jednoczesna znajomość języka migowego przez uczniów i nauczyciela umożliwi posługiwanie się językiem migowym w naturalnych, codziennych sytuacjach szkolnych, również po zakończeniu projektu. Na końcu brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

W przypadku urzędników pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli urzędnicy z tych wydziałów, w których nikt nie zna języka migowego lub AAC. Kryterium równoliczności ze względu na płeć może być trudne do uzyskania, ponieważ większość urzędników stanowią kobiety. Pod uwagę będzie brana również kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na szkolenie dla urzędników została zakończona – limit miejsc został wyczerpany.

Do dnia 5.07.2019 r. trwa rekrutacja na I edycję szkolenia dla nauczycieli.

Aktualnie – do 31.01.2020 r. trwa rekrutacja na II edycję szkolenia nauczycieli.

Aktualnie – do 31.01.2020 r. trwa rekrutacja na II edycję szkolenia dla uczniów klas I.

Kontakt

Koordynator / kierownik projektu:

Dr Katarzyna Kochan
k.kochan@wlnz.uz.zgora.pl

Biuro projektu

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
ul. Energetyków 2, budynek A22
65-729 Zielona Góra