A- A A+
POROZUMIENIE BEZ BARIER

INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Tytuł projektu: Porozumienie bez barier
Okres realizacji projektu: od 2018-10-01 do 2020-09-30

handsCelem głównym projektu "Porozumienie bez barier" jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych w zakresie wybranych metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej uczniów klas I szkół podstawowych, czynnych zawodowo nauczycieli, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz urzędników.
Realizacja projektu ma przyczynić się również do upowszechnienia wiedzy o potrzebach i możliwościach osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie komunikacji niewerbalnej oraz uwrażliwienia na ich problemy w zakresie integracji społecznej.

Projekt "Porozumienie bez barier” dotyczy opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, wspólnie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, w tym przypadku z jednostką samorządu terytorialnego jaką jest Urząd Miasta Zielona Góra.
Beneficjentami projektu "Porozumienie bez barier" są niestandardowi odbiorcy szkolnictwa wyższego - uczniowie, nauczyciele i urzędnicy.
Projekt ma służyć m.in. rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
- aktywizację społeczną i zawodową,
- poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
- zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Partnerzy projektu
Partnerem projektu  „Porozumienie bez barier” jest Urząd Miasta Zielona Góra.

Uczestnicy projektu
Beneficjentami projektu "Porozumienie bez barier" są:
- uczniowie klas I szkół podstawowych (150 osób),
- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (40 osób),
- urzędnicy jednostki samorządu terytorialnego - partnera projektu Urzędu Miasta Zielona Góra.(20 osób).
Wszystkie te osoby są mieszkańcami Zielonej Góry i okolic. Uczniowie pobierają naukę w szkołach znajdujących się na terenie Zielonej Góry i okolic a nauczyciele oraz urzędnicy są mieszkańcami Zielonej Góry i okolic, zatrudnionymi w szkołach podstawowych w Zielonej Górze lub w okolicach albo w UM Zielona Góra.
Wszyscy uczestnicy kursu nabędą w różnych zakresach umiejętność komunikowania w języku migowym. Nauczyciele poznają dodatkowo wybrane metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz nabędą wiedzę na temat możliwości i ograniczeń osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a urzędnicy zapoznają się wybranymi metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Projekt w mediach:

https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-chetnie-migamy-bo-porozumienia-szukamy-mowia-pierwszoklasisci-zdjecia-wideo/ga/c1-14497681/zd/39326645

https://www.zachod.pl/audycja/lekcja-migania-reportaz-elzbiety-wozowczyk-leszko/

Kontakt

Koordynator / kierownik projektu:

Dr Katarzyna Kochan
k.kochan@wlnz.uz.zgora.pl

Biuro projektu

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
ul. Energetyków 2, budynek A22
65-729 Zielona Góra